ARTICLE «JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY – enviat/do per/por Montserrat Pàmias

llaç autisme

 

Un enviament per al nostre UNIVERS per part de:

Dra. Montse Pàmias

Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil

Acadèmia de Ciència Mèdiques de Catalunya i Balears

Revista científica, Acadèmia Americana de Psiquiatria Infantil(JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY)

http://www.jaacap.com/

Trastorns de l’espectre de l’autisme: 10 pautes per donar-me suport

ASD: Ten Tips to Support Me

Traducció al català: Montserrat Pàmias , Joaquím Puntí, Jordi Pàmias

 1. Jo no sóc “autista”. Sóc, primer i per sobre de tot, una “persona”, o un  “estudiant” o un “nen” i tinc autisme. No em confonguis amb el meu trastorn. I, si et plau, no utilitzis aquesta paraula de manera negativa o poc considerada. Jo mereixo ser respectat.
 2. Sóc un individu. El fet de tenir autisme no em fa igual a altres persones amb autisme. Fes un esforç a conèixer-me com individu, per entendre  les meves fortaleses i debilitats i per a comprendre’m. Pregunta’m- i a la meva família i als meus amics, si jo no puc respondre- sobre els meus desitjos i somnis.
 3. Jo mereixo serveis, com tots els nens. Els meus recolzaments han de començar aviat. L’ autisme és -o serà quan es reconegui- un problema de salut pública en molts països del món. I tenim instruments per detectar-lo, que s’ han d’aplicar per a identificar també altres discapacitats del desenvolupament. Si comences aviat, la meva vida serà diferent!. I recorda que una quarta part dels meus germans tindran autisme o altres problemes. Ajuda’ls, són una part important de la meva vida.
 4. He de ser atès en el sistema sanitari com els altres nens. Inclou-me en els programes regulars de salut. El sistema sanitari s’ ha d’adaptar,  limitant el temps d’espera i assegurant que entenc el que es farà, utilitzant, per exemple, materials de lectura fàcil, pictogrames o eines tecnològiques. Altres pacients també se’n beneficaran.
 5. Jo he d’estar amb els altres nens. No em separis d’ells quan em vulguis tractar, educar o donar-me recolzament. Jo puc, i he d’estar en les escoles ordinàries i els llocs normals de la comunitat, i he de rebre suport especial en aquests llocs. Tinc algunes coses que ensenyar als altres nens i he d’aprendre algunes coses d’ells.
 6. Jo sóc part de la meva família. Planifica amb mi el meu futur i les meves transicions. Jo sóc qui ha de decidir, i quan la meva capacitat per fer-ho sigui limitada, la meva família i els meus amics parlaran per mi. Cap agència pública pot ocupar el lloc de la família i, si et plau, comprova que la societat valora la generositat de la meva família quan em donen suport en el seu lloc.
 7. Jo mereixo els serveis correctes, basats en l’evidència científica. Potser no és fàcil tenir-los, però quan els tinc m’ajuden molt. No substitueixis els meus suports educatius, sanitaris o socials amb la medicació. Puc necessitar medicaments i desitjo que hi hagi nous tractaments biològics, però has de anar en compte a l’utilitzar-los. Compta amb mi ens els projectes d’investigació, implica-m’hi amb plena protecció dels meus drets. Jo vull ajudar als altres també.
 8. Sóc part de la societat. Fes que tingui formació professional. Jo desitjo contribuir. Els serveis que necessito en la meva vida adulta s’han de guiar per la meva autodeterminació, les meves relacions i la meva inclusió en totes les activitats de la meva comunitat. El teu objectiu ha de ser adaptar l`entorn al que m’he d’enfrontar i modificar els llocs i les actituds. Això farà millor la nostra societat.
 9. Jo tinc els meus drets humans. I pateixo discriminació per molt motius. Molts de nosaltres vivim en la pobresa sense suport comunitari. Alguns som emigrants o minories, incloent minories sexuals. Has de mantenir una perspectiva de gènere: les nenes i les dones amb autisme, tenen més risc de violència, lesió o abús.
 10. Pertanyo a aquest món. I tinc un paper a jugar-hi. Jo i els meus representants legals, volem estar implicats en l’elaboració de les politiques, el seu desenvolupament i la seva avaluació. Tu necessites la meva ajuda per saber què s’ ha de fer. Empodera’m. Recorda el meu lema: res sobre mi, sense mi.

Doctor Joaquín Fuentes

**********************************************************************************

Un envío para nuestro UNIVERS por parte de :

Dra. Montse Pàmias

Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil

Acadèmia de Ciència Mèdiques de Catalunya i Balears

Revista científica, Academia Americana de Psiquiatria Infantil(JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY)

http://www.jaacap.com/

Trastornos del espectro del autismo: 10 pautas para apoyarme

ASD: Ten Tips to Support Me

 1. Yo no soy «autista». Soy, primero y por encima de todo, una «persona», o un «estudiante» o un «niño» y tengo autismo. No me confundas con mi trastorno. Y, por favor, no utilices esta palabra de forma negativa o poco considerada. Yo merezco ser respetado.
 1. Soy un individuo. El hecho de tener autismo no me hace igual a otras personas con autismo. Haz un esfuerzo a conocerme como individuo, por entender mis fortalezas y debilidades y para comprenderme. Pregúntame -y a mi familia y a mis amigos, si yo no puedo responder- sobre mis deseos y sueños.
 2. Yo merezco servicios, como todos los niños. Mis apoyos deben empezar pronto. El autismo es -o será cuando se reconozca- un problema de salud pública en muchos países del mundo. Y tenemos instrumentos para detectarlo, que se han de aplicar para identificar también otras discapacidades del desarrollo. Si empiezas pronto, mi vida será diferente !. Y recuerda que una cuarta parte de mis hermanos tendrán autismo u otros problemas. Ayúdales, son una parte importante de mi vida.
 3. Tengo que ser atendido en el sistema sanitario como los demás niños. Inclúyeme en los programas regulares de salud. El sistema sanitario se ha de adaptar, limitando el tiempo de espera y asegurando que entiendo lo que se hará, utilizando, por ejemplo, materiales de lectura fácil, pictogramas o herramientas tecnológicas. Otros pacientes también se benefician.
 4. Yo tengo que estar con los otros niños. No me separes de ellos cuando me quieras tratar, educar o darme apoyo. Yo puedo, y tengo que estar en las escuelas ordinarias y los lugares normales de la comunidad, y tengo que recibir apoyo especial en estos lugares. Tengo algunas cosas que enseñar a los otros niños y tengo que aprender algunas cosas de ellos.
 5. Yo soy parte de mi familia. Planifica conmigo mi futuro y mis transiciones. Yo soy quien tiene que decidir, y cuando mi capacidad para hacerlo sea limitada, mi familia y mis amigos hablarán por mí. Ninguna agencia pública puede ocupar el lugar de la familia y, por favor, comprueba que la sociedad valora la generosidad de mi familia cuando me apoyan en su sitio.
 6. Yo merezco los servicios correctos, basados en la evidencia científica. Puede que no sea fácil tenerlos, pero cuando los tengo me ayudan mucho. No sustituyas mis apoyos educativos, sanitarios o sociales con la medicación. Puedo necesitar medicamentos y deseo que haya nuevos tratamientos biológicos, pero debes tener cuidado al utilizarlos. Cuenta conmigo nos los proyectos de investigación, implica a él con plena protección de mis derechos. Yo quiero ayudar a los demás también.
 7. Soy parte de la sociedad. Haz que tenga formación profesional. Yo deseo contribuir. Los servicios que necesito en mi vida adulta se deben guiar por mi autodeterminación, mis relaciones y mi inclusión en todas las actividades de mi comunidad. Tu objetivo debe ser adaptar l`entorn el que me he de enfrentar y modificar los lugares y las actitudes. Esto hará mejor nuestra sociedad.
 8. Yo tengo mis derechos humanos. Y sufro discriminación por mucho motivos. Muchos de nosotros vivimos en la pobreza sin apoyo comunitario. Algunos somos emigrantes o minorías, incluyendo minorías sexuales. Tienes que mantener una perspectiva de género: las niñas y las mujeres con autismo, tienen más riesgo de violencia, lesión o abuso.
 9. Pertenezco a este mundo. Y tengo un papel que jugar en ella. Yo y mis representantes legales, queremos estar implicados en la elaboración de las políticas, su desarrollo y su evaluación. Tú necesitas mi ayuda para saber qué se debe hacer. Empodera’m. Recuerda mi lema: nada sobre mí, sin mí.

Doctor Joaquín Fuentes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.